Peľová situácia za 13 týždeň 2019

02.04.2019

Peľová situácia v SR za 13 . týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

breza, jaseň, jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, topoľ ,hrab, dub, brest, vŕba,

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Aj v uplynulom týždni dominoval ešte v ovzduší drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité,  peľ topoľov, jaseňa a vŕb. Peľ jelše a liesky už nedosahoval alergologicky významné koncentrácie ani na strednom a severnom Slovensku, kde jeho peľovú sezónu predlžoval peľ transportovaný z horských oblastí s vysokou snehovou prikrývkou. Najväčším prekvapením minulého týždňa bola situácia v Bratislave, kde sa v závere týždňa skokom zvýšili denné koncentrácie brezy z veľmi nízkych na veľmi vysoké a v nedeľu hlásila monitorovacia stanica ÚVZ SR denné koncentrácie peľu brezy  422  peľových zŕn  v mvzduchu. Na ostatnom území peľ brezy dosahoval len nízke denné  koncentrácie  Najvyššie denné koncentrácie dosahoval slabo alergizujúci peľ topoľa – v Bratislave bola najvyššia nameraná hodnota 468 peľových zŕn v mvzduchu, v Banskej Bystrici 101 peľových zŕn  v mvzduchu ,v Žiline 142 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre 124 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ drevín cyprusovitých-tisovitých dosiahol najvyššie koncentrácie v Banskej Bystrici 207 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline136 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Košiciach 95 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ jaseňa dosiahol najvyššie koncentrácie v Bratislave 109 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici 92  peľových zŕn  v mvzduchu a v Košiciach 46 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ hrabu, brestu, duba, vŕby a javora. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie po oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 14 . týždeň 2019 

Peľová sezóna liesky a jelše skončila, ich peľ sa bude vyskytovať v ovzduší už len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách.Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých a peľu topoľa budú mať klesajúcu tendenciu na celom území Slovenska. Mierne sa zvýšia denné  koncentrácie peľu jaseňa, duba a hrabu. Denné koncentrácie peľu najsilnejšieho alergénu – brezy budú za slnečných a veterných dní narastať na celom území Slovenska a je predpoklad, že dosiahnu alergologicky významné koncentrácie aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vyššie  koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT a RÚVZ ZA..