Peľová situácia za 10 týždeň 2019

13.03.2019

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, topoľ, brest, jaseň, vŕba

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ jelše, liesky a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska sa už  naplno rozbehla aj peľová sezóna topoľa. Pár daždivých dní  síce trochu znížilo denné  koncentrácie peľu v ovzduší, ale na väčšine územia Slovenska peľ dosahoval vysoké až veľmi vysoké denné hladiny. Najvyššie denné koncentrácie peľu jelše v ovzduší v Banskej Bystrici dosiahli v pondelok  553 peľových zŕn  v mvzduchu , v Bratislave 136 peľových zŕn  v mvzduchu ,v Trnave 137 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Nitre 129 peľových zŕn  v mvzduchu . Peľ liesky v tento deň dosiahol najvyššiu koncentráciu v Banskej Bystrici 1 170 peľových zŕn  v mvzduchu , vo štvrtok v Košiciach 108 peľových zŕn  v mvzduchu  a ostatné stanice udávali len stredné až nízke denné koncentrácie.V Bratislave sa už naplno rozbehla aj peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, u ktorých bola zaznamenaná najvyššia denná koncentrácia 4429 peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 257 peľových zŕn  v mvzduchu,  ostatné stanice zachytili tento peľ len v nižších až stredných koncentráciách. Peľ topoľa dosiahol v Bratislave najvyššiu dennú koncentráciu  220 peľových zŕn  v mvzduchu, v Trnave 210 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre 204 peľových zŕn  v mvzduchu.  Na ostatných monitorovacích staniciach sme u týchto drevín namerali len nízke denné koncentrácie. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval  peľ brestu, vŕby . V Bratislave a Nitre bol zachytený aj peľ jaseňa. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie najmä v teplejších oblastiach postupne narastajú do vyšších hladín.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 11 . týždeň 2019 

Peľová sezóna jelše už prešla svojim vrcholom a jej denné koncentrácie budú postupne klesať. V teplejších oblastiach Slovenska výrazne poklesli aj denné koncentrácie peľu liesky. Peľ liesky sa v alergologicky významných koncentráciách bude naďalej vyskytovať najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku, kde jeho zdrojom sú liesky z horských strání a dolín s vysokou snehovou pokrývkou. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých a peľu topoľa budú narastať aj na ostatnom území Slovenska. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vysoké až veľmi vysoké   koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou a prípadnými nočnými mrazmi.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici