Peľová situácia za 9 týždeň 2019

06.03.2019

Peľová situácia v SR za 09. týždeň 2019 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, topoľ, brest

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Týmto týždňom začíname komplexné peľové spravodajstvo novej peľovej sezóny 2019!  Od 25. februára už pracuje všetkých šesť monitorovacích staníc. Výrazné oteplenie v uplynulom týždni naplno naštarovalo peľovú sezónu jelše a liesky. Pár daždivých dní  síce trochu znížilo denné  koncentrácie peľu v ovzduší, ale na väčšine územia Slovenska peľ dosahoval vysoké až veľmi vysoké denné hladiny. V 9.týždni dominoval peľ jelše a liesky. Najvyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší zachytili skoro všetky monitorovacie stanice  vo štvrtok – posledný februárový deň., kedy denné koncentrácie peľu jelše v Banskej Bystrici dosiahli  881 peľových zŕn  v mvzduchu , v Bratislave 619 peľových zŕn  v mvzduchu ,v Trnave 395 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Nitre 254 peľových zŕn  v mvzduchu . Peľ liesky v tento deň dosiahol najvyššiu koncentráciu v Banskej Bystrici 306 peľových zŕn  v mvzduchu , v Bratislave 74 peľových zŕn  v mvzduchu , v Trnave 33 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Nitre len 11 peľových zŕn  v mvzduchu . V Bratislave sa už naplno rozbehla aj peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, u ktorých bola zaznamenaná najvyššia denná koncentrácia 428 peľových zŕn  v mvzduchu. Na ostatných monitorovacích staniciach sme u týchto drevín namerali len nízke denné koncentrácie. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval  v menších množstvách peľ brestu a topoľa.  Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke až stredné hladiny.    

Prognóza  peľovej situácie v SR - 10 . týždeň 2019 

Výrazné oteplenie napomohlo naplno  rozbehnúť  peľovú sezónu jelše aj liesky.  Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať vysoké až veľmi vysoké   koncentrácie peľu v ovzduší. Peľ jelše sa udrží na približne podobnej úrovni, zvýšia sa denné koncentrácie peľu liesky najmä  v chladnejších oblastiach Slovenska. Zvýšia sa denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité – tisovité . Pribudne aj peľu brestu a topoľa. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou a prípadnými nočnými mrazmi.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR a RÚVZ TT. .