Peľová situácia za 14 týždeň 2018

12.04.2018

Peľová situácia v SR za 14. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

Breza, jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň javor, topoľ, brest, vŕba, dub

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Výrazné oteplenie v uplynulom týždni so sebou prinieslo rozšírenie druhového spektra peľu v ovzduší. Vplyvom na toto ročné obdobie vysokých denných teplôt veľmi rýchlo rozkvitajú ďalšie stromy a kry. V horských polohách, kde bola vysoká snehová prikrývka, ešte stále kvitne lieska a jelša. Peľ, ktorý je distribuovaný vetrom spôsobuje, že v ovzduší stredného a severného Slovenska sa ešte stále vyskytovali vysoké koncentrácie peľu jelše a liesky, hoci v danom regióne už dokvitla. Zároveň už v nižších polohách rozkvitla breza a v ovzduší dochádza ku kumulácii peľu rôznych alergologicky významných druhov, čo sa odzrkadlí aj na zdravotnom stave alergikov. Peľová sezóna jelše a liesky pomaly skončí aj na strednom a severnom Slovensku. Prudko a naplno sa rozbieha peľová sezóna brezy. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, bude dosahovať alergologicky významné hladiny najmä na strednom a severnom Slovensku, poklesnú denné koncentrácie peľu topoľa. Peľ liesky dosahoval alergologicky významné koncentrácie už len na strednom a severnom Slovensku. Monitorovacia stanica v Žiline zachytila denné maximum peľu liesky v uplynulom týždni 99peľových zŕn  v mvzduchu , v Banskej Bystrici to bolo 226 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššie denné koncentrácie boli zachytené v Banskej Bystrici – 242 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 102 peľových zŕn  v mvzduchu. Dreviny čeľadí cyprusovité a tisovité  dosiahli veľmi vysoké koncentrácie peľu   v Banskej Bystrici 316peľových zŕn  v mvzduchu a v Žiline 246 peľových zŕn  v mvzduchu.. Oproti predchádzajúcemu týždňu došlo aj k nárastu denných koncentrácií peľu topoľa – v Bratislave  to bolo 3 157peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 324 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici 116 peľových zŕn  v mvzduchu. Prudký nástup peľovej sezóny brezy priniesol v Bratislave maximálnu dennú koncentráciu  300 peľových zŕn  v mvzduchu, v Trnave 134 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre 83 peľových zŕn  v mvzduchu. Ostatné stanice zaznamenali denné koncentrácie peľu brezy v stredných  a nižších hladinách. Okrem uvedených druhov, sa v ovzduší vyskytoval  peľ hrabu, vŕby, jaseňa, javora a brestu. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné koncentrácie pomaly narastajú.     

Prognóza  peľovej situácie v SR - 15. týždeň 2018 

V nasledujúcom týdni sa naplno rozbehne peľová sezóna brezy na celom území Slovenska. Peľová sezóna liesky a jelše pomaly skončí aj v oblasti stredného a severného Slovenska , kde sme zachytili veľké množstvo peľu transportovaného z chladných horských polôh s vysokou snehovou pokrývkou. V ovzduší sa bude vyskytovať aj peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité,  topoľa, vŕb, jaseňa, javora, hrabu, brestu. Pribudne peľ dubov.. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené  koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA .