Peľová situácia za 13 týždeň 2018

05.04.2018

Peľová situácia v SR za 13. týždeň 2018 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, topoľ, brest, vŕba

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Uplynulý týždeň sa niesol na väčšine územia Slovenska v znamení vysokých koncentrácií peľu v ovzduší.. Peľová sezóna jelše a liesky v teplejších oblastiach Slovenska pomaly končí, ale na strednom a severnom Slovensku, kde je značný prísun  peľu z oblastí s vyššou snehovou pokrývkou., sme zaznamenali ešte vysoké hladiny ich peľu.. V ovzduší dominoval peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, zvýšili sa aj koncentrácie peľu topoľa.  Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší v závere týždňa poklesli v úzkej súvislosti so zrážkovou činnosťou. Peľ liesky dosahoval alergologicky významné koncentrácie už len na strednom a severnom Slovensku. Monitorovacia stanica v Žiline zachytila denné maximum peľu liesky v uplynulom týždni 66 peľových zŕn  v mvzduchu , v Banskej Bystrici to bolo 144 peľových zŕn  v mvzduchu.  Peľ jelše dosahoval vyššie denné hladiny na väčšine územia, najvyššie denné koncentrácie boli zachytené v Banskej Bystrici – 342 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 188 peľových zŕn  v mvzduchu , v Trnave 93 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave 82 peľových zŕn  v mvzduchu. Dreviny čeľadí cyprusovité a tisovité  dosiahli veľmi vysoké koncentrácie peľu  v Bratislave  - 2 671 peľových zŕn  v mvzduchu , v Trnave 438 peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 814 peľových zŕn  v mvzduchu , v Banskej Bystrici 150 peľových zŕn  v mvzduchu a v Žiline 117 peľových zŕn  v mvzduchu. peľových zŕn  v mvzduchu. Oproti predchádzajúcemu týždňu došlo aj k nárastu denných koncentrácií peľu topoľa – v Žiline to bolo 145 peľových zŕn  v mvzduchu, v Trnave 136 peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 102 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave 106 peľových zŕn  v mvzduchu. Okrem  peľu jelše, liesky, topoľa a drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité zachytila už väčšina monitorovacích staníc aj peľ vŕby  a brestu.Zachytili sme prvý peľ hrabu jaseňa. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali stredné až vysoké hladiny.    

Prognóza  peľovej situácie v SR - 14. týždeň 2018 

Peľová sezóna liesky v teplejších oblastiach už  končí a v oblasti stredného a severného Slovenska bude ešte chvíľu pokračovať najmä vďaka peľu transportovanému z chladných horských polôh s vysokou snehovou pokrývkou. Pokračovať bude aj peľová sezóna jelše, ktorá tiež prešla svojim vrcholom najmä v teplejších oblastiach Slovenska, na strednom a východnom Slovensku je ešte predpoklad , že bude dosahovať alergologicky významné denné koncentrácie. V chladnejších oblastiach bude ešte  pribúdať peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, ktoré na juhu už prešli svojim vrcholom. Zvýšia sa denné koncentrácie peľu topoľa a vŕb.. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené  koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB , ÚVZ SR BA, RÚVZ NR, RÚVZ KE , RÚVZ TT a RÚVZ ZA .